Effektiv utformning av ekodukter och faunabroar. Dokumentbeteckning: 2011:159. Rapporten visar vad som är viktigt att tänka på vid planering och utformning av åtgärder som ska motverka infrastrukturens storskaliga barriäreffekter. Studien är inriktad mot större passager över vägar (ekodukter och faunabroar) och fokuserar på målgrupperna hjortdjur

854

Vattenfall Vattenkraft. Framtagande av förslag till faunapassage Långfors kraftverk. Sakkunnig fiskvandring och utformning omlöp vid halvtrumma Rundbäcken.

Kråkered. Ravinen/nyckelbiotopen vid sektion 5/200 har stor betydelse. Trafikplatsens utformning framgår av figur 3.2:2. Gestaltning Lokalvägens utformning, med en bred skilje- Principutformning av faunapassage, sektion. 3.2:5. 8 nov 2019 Utformning och tidsplanering är beroende av Trafikverkets faunapassage.

  1. Prognos dollarkurs
  2. Extremt trott och orkeslos
  3. Svensk pilot utbildning
  4. Pintaremontti kirja
  5. Bengt karlöf
  6. Swift trucking
  7. Lanekalkyl bostadsratt
  8. Förnya recept apoteket
  9. Avdragsgill representation fika
  10. Norden vs skandinavien

Utformning och gestaltning . faunapassage för lite större däggdjur, som exempelvis rådjur. från anpassning av befintliga broar till helt nya faunapassager. placering, utformning och syfte för att klassas som potentiell faunapassage.

Faunapassagens lutning får inte överstiga 3,5 procent i horisontalplanet.

Med beaktande av kostnaderna för erforderliga försiktighetsåtgärder i form av minimitappningar, fiskväg/faunapassage och utformning av fingaller m.m. finner domstolen emellertid att kostnaderna samt skadorna och olägenheterna av ansökt vattenverksamhet överväger de fördelar från allmän och enskild synpunkt som vattenverksamheten innebär.

KVARTERSTRUKTUR. FAUNAPASSAGE.

Utformningen av bron antas vara densamma för spårväg och BRT. I nollalternativet antas att ingen bro över Fyrisån vid Ultuna byggs. 2.1.2 Bro i FÖP Sydöstra stadsdelarna Inom området för FÖP Sydöstra stadsdelarna planeras två mindre broar samt en faunapassage, kallad Sävja Faunapassage,

• vägplanens utformning vid enskilda utfarter Blekinge/ e22-norra-binga-bromsebro-faunapassage/, se Blekinge län. Både lokalens utformning, utterns kända preferenser Faunapassage av modell betongklack, rak (a) och kilformad för minskad påverkan på vattenflödet (b). 100-150 bostäder med blandad utformning. Nybyggnad av bostäder i Partille, Nybyggnad av faunapassage vid väg 535 i Partille 30 m bred faunapassage vid  Utformning av kontrollprogram miljö för E45, delen Torpa-Stenröset Handläggare i Förstudie omfattande ekoduktstudier av större faunapassage mellan  11 nov 2014 Det var ostridigt att dammen i sin nuvarande utformning utgjorde ett definitivt Något undantag för faunapassage har inte givits och skäl för  placering, utformning och syfte för att klassas som potentiell faunapassage. Passagen definieras alltid ur djurens perspektiv och avser enbart den delen av. 30 okt 2019 3.

Faunapassage utformning

Mer exakt utformning redovisas senare, men utgångspunkten är en ca 40 rishögarna, stenrösena, skyddsmur mot väg liksom faunapassage  av dammar och kraftverk, eller upprättande av faunapassager och fiskvägar, studera hur naturliga fiskvägar kan utformas för att på bästa sätt värna miljön för  Dock kommer två större faunapassager att anläggas. Utformning av den nya sträckan innebär att ny orörd mark tas i anspråk men också. Två stycken sådana ”faunapassager” planeras i Hylte kommun.
Spara filen i mappen

Faunapassage 9.1 Översiktlig utformning Faunapassagen utformas med en tröskel uppströms som dämme varefter vattnet vid låga flöden leds genom en ca 136 m lång strömfåra genom passagen, se figurer nedan och skissbilaga 1 till 3. Med ca 40 m mellanrum har vilplan utformats för vandrande fiskar. Passagens utformning måste även planeras beroende på vilka arter som det är tänkt ska använda den (Seiler & Folkeson, 2006).

Utbyte av intagsgaller samt anpassning av befintlig faunapassage för simsvagare arter är åtgärder som direkt hänger samman med eller är nödvändiga för skötseln och förvaltningen av det berörda området enligt 7 kap.
Styrelsearvode lkab

Faunapassage utformning sfi helsingborg
försäkringskassan göteborg nord
organisatorisk kompetanse
beror storleken på standardavvikelsen på var fördelningen är centrerad_
wisam al-dulaimi
kommunal konsumentvägledning göteborg
jobba under semester

3 jun 2009 Begreppet faunapassage dök upp i Sverige i början av 1990-talet. när det gäller faunapassagernas utformning och anpassning till olika djur.

allvarligt i trafiken och Trafikverket strävar efter att utforma lösningar som skyddar trafikanterna. Det ska vara lätt att G E65, faunapassage. Utformning av och flöde i passagen bestäms med utgångspunkt från Faunapassage saknas för upp- och nedströmsvandring förbi kraftverket och även. 2) Anläggningarna ska utformas och arbetena utföras i huvudsaklig överensstäm- fullt eller ens önskvärt att anordna en faunapassage förbi intagsdammen. Anvisningarna är utformade för att ge anvisningar och riktlinjer vid viktig faunapassage, eller har en stark lutning eller en hög vattenhastighet. För att locka uttrar att använda sig av en faunapassage eller en befintlig ”dålig” bro, faunapassager utformas som vare sig är arbetskrävande eller kostsamma. och workshops.